این سایت با هدف معرفی وقایع کارآفرینی و سایتهای کارآفرین در اینترنت راه اندازی شده است.

ملاک انتخاب سایتها جهت معرفی در این سایت کارآفرین بودن آنهاست. مهمترین مولفه کارآفرین بودن نوآوری و اولین بودن است.

در این سایت به موضوعات زیر پرداخته خواهد شد:

  • معرفی سایتهای کارآفرین در اینترنت یعنی سایتهای که ایده های نوآورانه را به مرحله اجرا درآورده اند چه در ایران و چه در خارح از ایران.
  • معرفی سایتهایی که توسط شرکتهای بزرگ خریداری می شوند.
  • معرفی سایتهای جدیدی که با تامین مالی توسط سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه گذاری راه اندازی می شوند.
  • معرفی سایتهایی که به انجام کارآفرینی ارزشی پرداخته اند یعنی از طریق اینترنت به ایجاد یک ارزش فرهنگی و اجتماعی پرداخته اند.
  • معرفی فرصتهایی که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی مناسب هستند.
  • معرفی ایده های جدید برای راه اندازی سایتهایی که منجر به خلق ارزش از اینترنت شوند.

لطفا سوالات یا پیشنهادات خود را ارسال نمائید:

فرم تماس

ایمیل: info@ikarafarini.ir

موبایل: ۰۹۱۲۴۲۶۷۵۶۶