گوگل در جهت رشد فناوری های مرتبط با فعالیتهای خود یک بازوی سرمایه گذاری مخاطره پذیر راه اندازی می کند.
تا کنون استراتژی گوگل بیشتر در جهت خرید سایتها بود ولی با این حرکت استراتژی گوگل تغییر می کند.
یکی دیگر از دلایل گوگل برای این کار تغییر شکل دادن بازار آینده به نفع خودش است.
با این کار گوگل از شرکتهای نوپایی که در حال شکل گیری هستند و رشد آنها به نفع گوگل خواهد بود حمایت کرد.
در سرمایه گذاری خطر پذیر در حقیقت گوگل با تامین سرمایه برای کارآفرینان جوانی که در تامین سرمایه برای راه اندازی شرکت مشکل دارند با آنها شریک می شود و طبیعتا در منافع این شرکتهای هم شریک خواهد بود.