واسطه گران سازنده بازار هشتند. آنها خریداران و فروشندگان را به هم می رسانند و خرید و فروش را روان می کنند. واسطه نقشی تکراری در بازارهای
business-to-business-B2B
business-to-consumer-B2C
consumer-to-consumer-C2C
دارند.

واسطه گران معمولا مبلغ ثابتی یا حق کمیسیونی را بازای هر معامله ای که جور می کنند دریافت می کنند. این مبلغ یا حق کمیسیون متغییر است.

انواع مدلهای واسطه گری
مبادله کننده بازار: شامل تمام خدمات مبادله می شود و موارد فرایند انتقال مبلغ، ارزیابی بازار، چانه زنی، انجام و تکمیل معامله را برای خریدار یا فروشنده انجام می دهد. فرایند مبادله به تنهایی یا با کمک چند شرکت انجام می شود. (مثال:www.chemconnect.com)

انجام سفارش خرید یا فروش
انجام سفارش خرید یا فروش:
سفارش خرید یا فروش کالا یا خدمات را از مشتری دریافت می کند که شامل قیمت و نوع تحویل نیز می باشد.
مثال:CarsDirect.com, Respond.com
سیستم جمع آوری تقاضا
سیستم جمع آوری تقاضا:
مدل ثبت شده ”قیمتتان را تعیین کنید” یا ”name-your-price“ که اولین با توسط شرکت هواپیمایی  priceline.com ابداع شد.
خریدار آینده قیمت نهایی (اجباری)خود را برای یک کالا یا خدمت خاص اعلام می کند و واسطه معامله را انجام می دهد.
مثال:Priceline.com