کاربران مبلغی را بصورت متناوب روزانه، ماهانه یا سالانه برای سرویس پرداخت می کنند. سایتها معمولا محتوای رایگان را  با حق عضیت ترکیب می کنند (مثلا بخشهای مخصوص مشترکان یا اعضا). حق اشتراکها معمولا توجهی به مقدار استفاده واقعی ندارند. مدلهای حق اشتراک . تبلیغات معمولا باهم ترکیب می شوند.

خدمات محتوا

محتوای متن، صوت یا فیلم را به کاربرانی که مشترک شده اند ارائه می دهد. مثال: Listen.com, Netflix

سرویسهای شبکه سازی شخص به شخص

کانالهایی برای توزیع اطلاعات اشتراکی برای کاربران هستند. مثل جستجوی اشخاص برای هم کلاسی های قدیمی. مثال:Classmates

خدمات اطمینان

بصورت مشترک شدن در یک جامعه می باشد که با یک علامت تایید همراه است و اعضا حق اشتراک پرداخت می کنند. (Truste)

ارائه دهندگان خدمات اینترنت

اتصال به شبکه و خدمات مرتبط بصورت عضویت ماهانه. (America Online)