در مدل تولیدکننده (یا مدل مستقیم) با استفاده از قدرت اینترنت به تولیدکننده (یک شرکت که کالا یا خدماتی را تولید می کند) این اجازه را می دهد که مستقیما به مصرف کننده دسترسی پیدا کند و زنجیره توزیع را کوتاه کند. مدل تولید کننده بر مبنای کارایی و ارتباط خوب با مشتری و نیز درک بهتر خواسته های مشتری بنا شده است.

مثال:Dell Computer

خرید

فروش یک محصول به نحوی که حق مالکیت آن به خریدار منتقل می شود.

اجاره (Lease)

در ازای یک اجاره بها، خریدار این اجازه را پیدا می کند که از محصول تحت شرایط موافقتنامه استفاده کند. محصول پس از انقضاء مدت توافقنامه به فروشنده بازگردانده می شود. توافقنامه ممکن است شامل حق خرید محصول پس از انقضاء مدت توافقنامه نیز باشد.

حق امتیاز

فروش یک محصول که فقط حق استفاده را به خریدار منتقل می کند که با توجه به موافقتنامه ”شرایط استفاده“ انجام می شود. حقوق مالیکیت همچنان برای تولیدکننده باقی می ماند.(مثلا دادن حق امتیاز استفاده نرم افزار