برخلاف مدل پورتال سازمان یافته که به دنبال ایجاد مقدار زیادی ترافیک در یک سایت است، مدل وابسته فرصتهای خرید را در هرجایی که ممکن است کاربران مشغول گشت باشند فراهم می کنند. این کار توسط پیشنهاد دادن مشوقهای مالی (بصورت درصدی از درآمد) به سایتهای شریک مرتبط می باشد. سایتهای مرتبط با ایجاد نقاطی برای کلیک کاربران را به سایت فروشنده وارد می کنند. این یک مدل پرداخت بازای عملکرد است و اگر سایت مرتبط هیچ فروشی را ایجاد نکند، هیچ هزینه ای را برای سایت فروشنده نخواهد داشت. مدل وابسته ذاتا مناسب اینترنت است و محبوبیت آن را توضیح می دهد. برخی انواع این مدل شامل تبادل بنر، پرداخت بازای کلیک و برنامه های تقسیم درآمد است. (مثال: Barnes & Noble, Amazon.com)

تبادل بنر

دادوستد بنر بین شبکه ای از سایتهای مرتبط

پرداخت بازای کلیک

سایتهایی که به سایتهای مرتبط بازای کلیکهای ورودی به سایت خود مبلغی را پرداخت می کنند.

برنامه های تقسیم درآمد

پرداخت درصدی از فروش به عنوان حق کمیسیون برمبنای کلیکهایی از کاربران که منجر به خرید محصول شود.

مدل جامعه

اعتبار مدل جامعه بر مبنای پایداری اعضا است. کاربران سرمایه گذاری زیادی در وقت و احساسات دارند. درآمد می تواند بر مبنای فروش محصولات و خدمات فرعی یا مشارکت داوطلبانه باشد. یا درآمد ممکن است از طریق تبلیغات زمینه ای و یا پرداخت حق عضویت برای باشد. اینترنت ذاتا برای مدلهای کسب و کار جامعه مناسب است و امروزه این یکی از پربارترین حوزه های توسعه است همانطور که در رشد شبکه های اجتماعی دیده شد

متن باز

توسعه نرم افزار با همکاری جامعه ای از برنامه نویسان در سراسر جهان که کدهای خود را در اختیار دیگران قرار می دهند. به جای دادن حق امتیاز استفاده از کد، متن باز درآمد خود را از خدمات جانبی نظیر یکپارچه سازی سیستم ها، پشتیبانی محصولات، آموزش ها و مستند سازی برای کاربران بدست می آورند.

محتوای باز

محتوایی که بصورت آزادانه قابل دسترس است و با همکاری یک جامعه جهانی که داوطلبانه کار می کننند، تهیه شده است. مثال: Wikipedia

رسانه عمومی

یک مدل با پشتیبانی کاربر که برنامه های رادیویی و تلویزیونی بدون سود را در اینترنت پخش می کند. یک جامعه از کاربران سایت را با بخششهای داوطلبانه پشتیبانی می کنند. (مثال:The Classical Station WCPE.org)

خدمات شبکه سازی اجتماعی

سایتهایی که به اشخاص توانایی اتصال به دیگر اشخاص را از طریق یک علاقه مشترک تعریف شده برقرار می کند (حرفه ای، سرگرمی، علاقه). خدمات شبکه سازی اجتماعی می تواند فرصتهایی را برای تبلیغات زمینه ای و پرداخت حق عضویت برای خدمات غیررایگان فراهم می کند. (مثال:Flickr, Friendster, Orkut)