www.topspinmedia.com

این سایت به موسیقی سازها این امکان را نی دهد که تولیدات خود را بازاریابی کنند.
آلبوم ها یخود را مدیریت کنند، با طرفداران خود ارتباط برقرار کنند و برای موسیقی های خودشان مشتری بسازند.
در کل این سایت برای فروش به موسیقی سازها کمک می کند.