بخش دانلود سایت کارآفرینی اینترنتی با تعدادی فایل جدید راه اندازی شد.

می توانید با کلیک بر روی دکمه دانلود در این سایت به این بخش مراجعه نموده و فایلها را دانلود نمائید.

همچنین بخش فرصتهای کاری سایت نیز راه اندازی شد.