برای اینکه بدانیم چند شغل با چه مشخصاتی در زمینه فناوری اطلاعات وجود دارد باید به کجا مراجعه کنیم؟

این شغلها چه مشخصاتی دارند؟ چه وظایف و چه توانایی های و علاقه مندی هایی برای این شغلها لازم است.

در ایران آیا چنین مرجعی داریم؟ در آدرس http://online.onetcenter.org/find/career?c=11&g=Go می توانید شغلهای موجود در فناوری اطلاعات را بشناسید و با مشخصات کامل و آناتومی این شغلها آشنا شوید.

کدامیک از این شغلها در ایران وجود دارد و کدامیک موجود نیست؟
در این سایت همچنین می توانید شغلهای موجود در حوزه های دیگر و صنعت های دیگر را نیز بیابید.