جواب این سوال خیر است و ترجمه صحیح این عبارت ارزش آفرینی است.

Entrepreneur در ایران کارگشا نیز ترجمه شده است که آن نیز تا مقدار زیادی خوب است اما کلمه کارآفرینی شباهت زیادی به اشتغال زایی دارد و باعث برداشت اشتباه نسبت به مفهوم واقعی کارآفرینی می گردد.

اما چرا و چگونه این کلمه در ایران جا افتاد. اساتیدی که در ابتدا قصد معرفی این مفهوم را بصورت کتب و مطالب علمی داشتند برای اینکه این بحث در ایران جا بیفتد و مسئولین از آن حمایت کنند ترجمه کارآفرینی را برگزیدند و از آنجا که بیکاری مشکل ایران است شاید از این منظر توجه و جمایت مسئولین و دولت را جذب کند.

و البته این استراتژی موفق هم بود و باعث حمایتها و گسترش زیاد این مفهوم در ایران شد و نمونه آن طرح کاراد در تمام دانشگاههای ایران و ایجاد مراکز کارآفرینی در تمام دانشگاهها و ایجاد رشته و دانشکده کارآفرینی و همچنین جذب حمایت ۲ میلیارد تومانی از وزارت کار برای تاسیس دانشکده کارآفرینی بود.

اما با توجه به معرفی و رشد کمی قابل توجه این موضوع اکنون وقت آن رسیده که این مفهوم از نظر کیفی نیز رشد کند و عمق بیشتری بیابد تا اقیانوسی به عمق یک سانت نباشد.

عبارت ارزش آفرینی ترجمه مناسب تری برای Entrepreneurship می باشد چرا که به مفهوم نوآوری توجه بیشتری دارد و همچنین ارزش آفرینی اجتماعی را که همانا خلق ارزش به نفع جامعه و حل مشکلی از مشکلات جامعه با بکارگیری قدرت نوآوری می باشد را نیز شامل می شود.

در اینجا جا دارد که در اینجا کتاب اصول و مبانی کارآفرینی نوشته جناب مهدی سعیدی کیا را نیز معرفی کنم که جناب دکتر عزیزی از اساتید گمنام اقتصاد به بنده معرفی نمودند و به قول ایشان از بین تمام کتابهای موجود کارآفرینی بسیار قوی تر است و متاسفانه این کتاب مهجور و مظلوم واقع شده است. متاسفانه در مراسم انتخاب کتاب برتر کارآفرینی این کتاب معرفی نشد. این کتاب سالها به عنوان مرجع در پیام نور تدریس می شده است که چند سال پیش ناگهان طی نامه ای استفاده از آن جهت منبع درسی توسط اساتید ممنوع شده است. متاسفانه در بعضی موارد فروش کتاب مهمتر از کیفیت یادگیری دانشجویان می باشد و برخی اساتید به فکر این هستند که کتابی بنویسند و هرچه بیشتر آن را به دانشجویان بفروشند. امیدواریم که به محتواهای درسی دانشجویان نظارت بیشتری صورت گیرد.

جا دارد که از نویسنده مسن این کتاب که ۱۱ سال پیش این کتاب را نوشته اند و می توان گفت اولین کتاب کارآفرینی در ایران است تقدیری به عمل آید.