education.com

این سایت که انواع مطالب مفید برای والدین دانش آموزان دبستان و راهنمایی تولید می کند توانست ۹٫۷۵ میلیون دلار سرمایه جهت گسترش فعالیتهای خود دریافت کند.

هدف این سایت کمک به والدین برای موفقیت تحصیلی فرزندانشان است.

این سایت بیش از ۴۰۰۰ مقاله دارد.

این سایت امکان استفاده از تجربیات والدین دیگر را فراهم می کند.

امکانات بسیار دیگری نیز در این سایت موجود است.

سایتهای مشابهی نیز در ایران وجود دارد مثل www.roshd.ir که دارای امکانات مفیدی هستند.