سلام
خداوند در مورد کره زمین در قرآن فرموده است:
کل من علیها فان
(هرچه روی آن است نابودشدنی است)
http://al-quran.info/?x=y#&&sura=55&aya=26&trans=en-yusuf_ali&show=both,quran-uthmani&ver=2.00
نقاش آمریکایی گیلبرت چه زیبا این جمله را به تصویر کشیده است:
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Allan_Gilbert
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Allisvanity.jpg
نام این نقاشی هست:

All Is Vanity 1892

خود گیلبرت الان کجاست؟
خودشم فکر کنم تا حالا ونیتی شده