سلام

بعضی وقتها دوستان بنده نیازمندی های استخدامی خود را به بنده می گویند تا برای آنها کارکنان مناسبی را بیابم. تصمیم گرفتم این موارد را در این صفحه معرفی کنم تا اگر شخص مناسبی هست مشغول به کار شود.

یک شرکت مواد غذایی به دو نفر نیاز دارد: یکی راننده و یکی بازاریاب. حقوق هریک ۲۸۳ هزار تومان و بیمه دارد و هرکدام یک و نیم درصد از فروش را نیز دریافت خواهند کرد. اگر کسی هست با شماره این شرکت تماس بگیرد: ۸۸۷۷۸۰۵۸ ۸۸۷۷۵۸۰۶

سایت bazarahan.com برای مدیریت و بروز رسانی سایت خود به یک نفر نیاز دارد. با حقوق توافقی و بر اساس توانایی شخص و با بیمه. با قسمت تماس این سایت تماس بگیرید. آقای یارلو.