برنامه پنجم توسعه- بخش کشاورزی- جهت درس کسب و کار روستایی

فایل ارائه کسب و کار الکترونیک

طرح درس کارآفرینی اینترنتی

فایل ارائه کلاس مبانی کارآفرینی

فرم سوالات مصاحبه با کارآفرین

فرم سوالات مصاحبه با کارآفرین اینترنتی

فایل ارائه درس طرح کسب و کار (Business Plan)

فایل ارائه آموزش نرم افزار Business Plan Pro (مشخصات دوره–  ارزیابی)

فایل پایان نامه “تبیین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان اینترنتی”، توسط سیدروح الله احمدی

فایل ارائه سمینار فروشگاه اینترنتی