یک موسسه بین المللی به نام باکمینستر فولر هرساله مسابقاتی را برگزار می کند و به افرادی که بنده شوند جایزه می دهد. یکی از این برنده ها یک تیم آفریقایی هستند که طرحی داده اند برای اینکه صحراها را بتوان قابل کشت و سرسبز کرد و با این طرح توانستند برنده شوند و صدهزار دلار جایزه بگیرند.

این موسسه به طرحهایی که بتوانند به نفع بشر باشند جایزه می دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد این طرح و جایزه را می توانید در آدرس http://inhabitat.com/2010/06/02/operation-hope-wins-100k-buckminster-fuller-challenge/ مشاهده نمائید.